Follow Us

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

Tue, 10/11/2016 - 10:40

Vertical Tabs

About Topic

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒနှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုကော်မတီ(တိုင်းဒေသကြီး)နှင့် ဦးစီးရုံးချုပ်၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ နှစ်တို/ နှစ်လတ်/ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည် ဖော်ရန်၊ စီစစ်သုံးသပ်ရန်နှင့် အထက်ဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း။
(ခ ) စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ဝန်ထမ်းရေးရာ၊ အုပ်ချုပ်/ ထောက်ပံ့ရေးကိစ္စရပ်များအား နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဂ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကို ကိုယ်စားပြုလျက် အခြားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၌ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ကဏ္ဍဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ရေးတို့အတွက် နိုင်ငံတော်မှ သဘောတူသတ်မှတ်လက်ခံထားသည့် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို ဦးစီးရုံးချုပ်၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(င) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးမှုမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
(စ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို ကျောင်းများနှင့်ပြည်သူလူထုတို့ စိတ်ဝင်စားတက်ကြွစွာဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဟောပြောပွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ခြင်း။
(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက် အချက်အလက်များ ကောက်ယူစုစည်းခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဇ) အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ဆောင်ရွက်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် လုပ်ငန်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများနှင့်ပတ်သက်၍ ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးနိုင်ရေး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ စိစစ် တင်ပြခြင်း။
(စျ) စက်မှု၊ မြို့ပြနှင့်ရပ်ရွာများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွန့်ပစ်အစိုင်အခဲနှင့် အရည်များအားသန့်စင်ခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ခြင်းတို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ည) စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ စွန့်ပစ်အရည်၊ အစိုင်အခဲ၊ ထုတ်လွှတ်အခိုးအငွေ့များ၊ ပိုမိုသန့်ရှင်းစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများအသုံးပြုရေး၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ပြန်လည်ပြုပြင်အသုံးပြုရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်သည့်ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဋ) ပျက်စီးရန်မလွယ်ကူသော ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများအပါအဝင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
(ဌ) အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများ လျှော့ချရပ်ဆိုင်းနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဍ) စွမ်းအင်၊ စက်မှု၊ လျှပ်စစ်၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စည်ပင်သာယာရေးစသည့် ကဏ္ဍများအလိုက် ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချရေး ဆိုင်ရာအစီအမံများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဎ) စက်မှုဇုန်များနှင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ ထုတ်လွှတ်/ထွက်ရှိသော အခိုးအငွေ့များကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေမည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်း ခြင်း၊ သုံးသပ်တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း။
(ဏ) စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် မြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်သဘာဝဂေဟစနစ်နှင့် သယံဇာတများ ပျက်စီးယိုယွင်းမှု၊ လူမှုစီးပွား ထိခိုက်မှု မရှိစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွား ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ရန် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပများမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းအစီအမံများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် စိစစ်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် လေ့လာသုံးသပ်အစီရင်ခံခြင်း။
(တ) မြစ်ကြောင်းများနှင့် ရေဝေရေလဲဧရိယာများ၌ ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုစီးပွားထိခိုက်မှုစိစစ်ရန် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပများမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၊ အဖွဲ့အစည်းများအားဆောင်ရွက်စေခြင်းနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် စီစစ်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် လေ့လာသုံးသပ်အစီရင်ခံခြင်း။
(ထ) စက်မှု၊ မြို့ပြ၊ လမ်းတံတား၊ ဆည်မြောင်းနှင့် သတ္တုတူးဖော်ခြင်းစသည်တို့အပါအဝင် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ရန်လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ညှိနှိုင်း၍ ပြည်တွင်း/ပြည်ပများမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၊ အဖွဲ့အစည်းများအား ဆောင်ရွက်စေခြင်းနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းအစီအမံများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် စိစစ်ကြီးကြပ်ခြင်းနှင့် လေ့လာသုံးသပ်အစီရင်ခံခြင်း။
(ဒ) သစ်တောသယံဇာတ၊ မြေသယံဇာတ၊ ဓာတ်သတ္တု၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသယံဇာတများ ရေရှည်တည်တံ့စေရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်သည့်ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဓ) သဘာဝဂေဟစနစ်များ၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၊ အဏ္ဏဝါ၊ ကမ်းရိုးတန်း၊ မြစ်၊ ချောင်းနှင့် ရေတိမ်ဒေသသယံဇာတများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာအစီအမံများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
(န) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုစီးပွားထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာများအပေါ်စိစစ်၍ ဦးစီးရုံးချုပ်သို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။
(ပ) လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ မထိခိုက်စေရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအသိပညာဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဖ) တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကို လေ့လာသုံးသပ်တင်ပြခြင်း။

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

   ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း(EIA Procedure)ဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့် ပမာဏသတ်မှတ်ချက်များ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း (EIA)ဆောင်ရွက်မည့် တတိယအဖွဲ့အစည်း(Third Party)နှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုလည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင် ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာသတ်မှတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေးဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်များစသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အဓိကလိုအပ် ချက်များအား နည်းစနစ်ကျနစွာ သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 

 

Office Address and Location Map
Location Map: